Klachtenprocedure

Een klacht

Alle medewerkers van Avisina doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals verwacht wordt door u en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken medewerker te bespreken. Lost dit gesprek uw probleem niet op dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencoördinator of klachtencommissie.

Wat kan de klachtencoördinator voor u doen?

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke bevestiging. De klachtencoördinator stelt een onderzoek in naar uw klacht en streeft naar een antwoord dat zowel voor u als voor de betrokken medewerker acceptabel is. De coördinator vraagt bij de betrokkenen naar hun visie op het gebeurde, ziet uw dossier in, raadpleegt deskundigen en vraagt u zonodig om nadere toelichting. Ook kan de coördinator u uitnodigen voor een gesprek met de persoon die bij uw klacht betrokken is. Indien u zelf nadere mondelinge toelichting wilt geven, kunt u dit melden. Binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging krijgt u het antwoord op de klacht. De brief bevat uitleg over wat er gebeurd is. Ook staan er eventuele maatregelen in die de betrokkenen hebben ondernomen om herhaling te voorkomen. Een kopie van de brief gaat naar de betrokken medewerker en het bestuur van Avisina.

Medewerkers van Avisina werken graag mee aan de oplossing van klachten. Bijna altijd kan dan ook via deze bemiddeling een passend en aanvaardbaar antwoord op de klacht gegeven worden.

De klachtencommissie

Mocht na bemiddeling door de klachtencoördinator uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u de klachtencommissie vragen de klacht alsnog te behandelen. U dient dit verzoek schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de klachtencoördinator in te dienen, anders wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Behandeling door de klachtencommissie volgt ook indien u bezwaar maakt tegen een voorstel tot bemiddeling door de klachtencoördinator. Dit bezwaar dient u drie weken na verzending van de ontvangstbevestiging schriftelijk in te dienen.

De klachtencommissie werkt onafhankelijk van Avisina. Zij zal een oordeel vormen of uw klacht gegrond is. Bij een voorafgegane bemiddeling neemt de commissie kennis van de daarbij verzamelde gegevens. Zo nodig hoort de commissie de klager en de aangeklaagde. Het oordeel is tevens een advies aan het bestuur van Avisina. Het oordeel is niet bindend er is geen beroep tegen mogelijk. De klachtencommissie zendt haar uitspraak toe aan u, aan de betrokken medewerker en aan het bestuur. Het bestuur zendt u daarop een bericht met kennisneming van de uitspraak en de mededeling of eventueel geadviseerde maatregelen uitgevoerd worden.

Indienen van een klacht

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen. Telefonische aanmelding is alleen mogelijk wanneer dit medisch noodzakelijk is. In dat geval kunt u bellen naar Avisina op telefoonnummer 020-2051054.

Aansprakelijkheid

De klachtencoördinator of de klachtencommissie spreken zich niet uit over de financiële aansprakelijkheid van Stichting Avisina.

Privacy

Door het indienen van een klacht stemt u ermee in dat de betrokken medewerker informatie en inzage in dossiers mogen geven aan de klachtencoördinator of de klachtencommissie. Als u dit niet wenst moet u dit uitdrukkelijk vermelden bij het indienen van de klacht. Alle betrokkenen hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

Kosten

De klachtenafhandeling is kosteloos. Indien u zich bij de afhandeling van de klacht laat bijstaan door een familielid of advocaat, zijn de eventuele kosten voor uw eigen rekening.

nl_NL