Privacy & Regels

Dossiers en inzagerecht

De over u verzamelde gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier, ook wel status genoemd. U kunt uw dossier in overleg met de behandelend arts inzien. Ook is het mogelijk (delen uit) het dossier te laten kopiëren.

Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan de behandelend specialist of aan het bedrijfsbureau. Bij een verzoek om inzage zal naar een geschikt moment worden gezocht om samen met u het dossier door te nemen. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager (partner, familielid of advocaat) moet dan een schriftelijke machtiging overleggen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt en de organisatie zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Een patiënt heeft recht:

 • op zorgvuldige zorg en behandeling, aangepast aan zijn toestand of ziekte, met: behoud van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen

 • respect voor menselijke waardigheid

 • erkenning van religieuze overtuiging of levensbeschouwing

 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

 • vertrouwelijke behandeling van zijn gegevens

 • op duidelijke informatie, die van belang is om zijn toestand te kunnen beoordelen.

 • hem voldoende inzicht verschaft om te kunnen beslissen of hij een bepaald onderzoek/behandeling wil ondergaan; hierbij horen inlichtingen over mogelijke risico’s en behandelwijzen

 • om al dan niet in te stemmen met een behandeling of onderzoek.

 • om bedenktijd te vragen, voorstellen te overwegen en met anderen te overleggen.

 • op een gesprek met een behandelend arts of andere voor zijn behandeling verantwoordelijke personen om een klacht in te dienen en die behandeld te zien.

  Bovenstaande regels zijn gebaseerd op de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

 

Van de patiënt wordt verwacht dat:

 • deze meewerkt aan de overeengekomen medische en verpleegkundige behandeling

 • een goede gang van zaken in de kliniek mede bevordert

 • respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en rekening houdt met hun belangen.

nl_NL