Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de huidige privacywet ter bescherming van gegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die gegevens verwerkt bepaalde plichten, degene van wie de gegevens worden verwerkt heeft rechten. U heeft als patiënt rechten, Avisina een aantal plichten welke hieronder duidelijk worden uitgelegd.

Doel waarvoor Avisina gegevens verwerkt

Avisina verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in lijn met de AVG. Uw gegevens worden tevens verwerkt om de financiële afhandeling te verzorgen. Bepaalde gegevens worden gebruikt om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen, als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per mail/post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Avisina zal uw gegevens niet aan derden verstrekken buiten de dienstverlening en de financiële afhandeling om, tenzij Avisina daartoe een wettelijke verplichting in heeft. De gegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Persoonsgegevens

Voor de uitvoer van de dienstverlening, verwerkt Avisina de volgende gegevens:

– Voor en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN
– Geboortedatum
– Medische gegevens

Beveiliging

Avisina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Rechten van de betrokkene

U heeft als patiënt recht op inzage van uw gegevens die Avisina verwerkt. Naast dit recht heeft u tevens de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u gebruikt wenst te maken van uw recht, dan kunt u dit kenbaar maken bij de contactpersoon gegevensverwerking zoals hieronder beschreven. Binnen vier weken voorziet Avisina u vervolgens van een reactie. Kopieën van gegevens worden niet verstuurd, u dient deze persoonlijk bij Avisina op te halen. Op deze manier kan Avisina uw identiteit controleren zodat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt.

Bewaartermijn

Avisina hanteert een bewaartermijn van 15 jaar, deze bewaartermijn gaat in vanaf het laatste consult. Na de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Contactpersoon gegevensverwerking

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Avisina verzamelde gegevens, neem dan contact met Avisina op via info@avisina.nl of via 020-2051054. Mocht u er met Avisina niet uitkomen, dan heeft u het recht om een melding of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

nl_NL